Hovedsponsorer:
Guldsponsorer:

Vedtægter

VEDTÆGTER for ERHVERVSKLUBBEN ELITE NORD FREDERIKSHAVN

§ 1
Foreningens navn er "Erhvervsklubben Elite Nord Frederikshavn" og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

§ 2
Foreningens formål er støtte til Elite Nord Frederikshavn A/S for derigennem af fremme ishockeysporten i Frederikshavn samt skabe underholdning under Elite Nord Frederikshavn A/S's kampe ved en højnelse af den idrætslige standard.

Foreningen kan optage lån til opfyldelse af foreningens formål efter godkendelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med almindeligt stemmeflertal.

§ 3
Som medlemmer i foreningen kan optages erhvervsledere eller virksomheder, som gennem medlemskab af foreningen sportsligt eller økonomisk ønsker at støtte Elite Nord Frederikshavn A/S.

I øvrigt afgør den til enhver tid siddende bestyrelse efter samråd med Elite Nord Frederikshavn A/S antallet af medlemmer, og hvorvidt betingelserne for optagelse er til stede.

Såfremt et medlem ekskluderes af foreningen, hvilket tillige alene kan ske efter samråd med Elite Nord Frederikshavn A/S, kan pågældende medlem indbringe eksklusionen for førstkommende ordinære generalforsamling i foreningen.

§ 4
Det er foreningens formål at støtte ishockeysporten i Frederikshavn Kommune, dog således at min. 65% af kontingentindtægterne udloddes som støtte til Elite Nord Frederikshavn A/S.

§ 5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.

Indkaldelsen til generalforsamlinger skal ske med mindst 14 dages varsel pr. brev, mail eller fax til hvert enkelt medlem. Ekstraordinære generalforsamlinger kan dog indkaldes med minimum 8 dages varsel.

Møde og stemmeafgivning på generalforsamlinger kan alene ske ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt. Man kan på generalforsamlinger kun afgive stemme på vegne af én virksomhed.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af den siddende bestyrelse eller såfremt 2/3 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til formanden for foreningen med angivelse af det eller de emner, som ønskes behandlet under den ekstraordinære generalforsamling.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal være følgende:

A. Bestyrelsens beretning
B. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
C. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
D. Valg af medlemmer af bestyrelsen
E. Valg af revisor
F. Behandling af indkomne forslag
G. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsens valgt dirigent, som afgør alle tvivlsspørgsmål under generalforsamlingen.

§ 6
Bestyrelsen skal bestå af 5-9 medlemmer, som alle vælges for 2 år ad gangen, bortset fra det første år, hvor 2 medlemmer af bestyrelsen er på valg efter lodtrækning. Det skal tilstræbes, at halvdelen af de valgte medlemmer afgår med halvdelen hvert andet år.

Medlemmer vælges blandt erhvervsklubbens medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 8 dage efter afholdt generalforsamling med formand, næstformand, kasserer, sekretær og menige bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, kan bestyrelsen supplere sig selv. Det nye medlem er automatisk på valg på førstkommende ordinære generalforsamling.

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden for afholdelse af møder m.v.

§ 7
Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen efter indstilling fra bestyrelsen.

I tilfælde af udtræden af foreningen refunderes indbetalt kontingent og indmeldelsesgebyr ikke.

§ 8
Foreningen tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen. Der kan eventuelt meddeles fuldmagt til et enkelt medlem.

§ 9
Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts med overgangsår for perioden 1. august 2001 - 31. marts 2002.

§ 10
I tilfælde af ophævelse af foreningen skal eventuel formue primært anvendes til Elite Nord Frederikshavn A/S med sportslig anvendelse for øje, subsidiært til almenvelgørende eller til andre formål.

§ 11
Ændringer i disse vedtægter eller opløsning af foreningen kan alene ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne er til stede, og hvor vedtagelse sker med 3/4 majoritet.

Er der ikke 3/4 af medlemmerne til stede, men forslaget vedtages med den fornødne 3/4 majoritet, skal der inden 1 måned afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages af 3/4 af de fremmødte, uanset antal af fremmødte i øvrigt.

Nærværende vedtægter er revideret på foreningens ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006 på Iscenter Nord.

Læs Erhvervsklubbens vedtægter som en pdf-fil her